Zadzwoń do nas

94 717 36 48

Nasza oferta

ostatnia-mila-01TWORZENIE PROJEKTU

Firma doradcza Prior Consulting Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie pozyskania dofinansowania unijnego na budowę sieci szerokopasmowych

Współpraca w tym zakresie obejmuje:

– doradztwo merytoryczne,

– oszacowanie szans i możliwości na pozyskanie dofinansowania,

– przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie,

– przygotowanie szczegółowego biznes planu, zawierającego:

 • analizę wnioskodawcy, 
 • analizę uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, 
 • analizę SWOT wraz z analizą ryzyka przedsięwzięcia, 
 • analizę finansową – wg wymagań dokumentacji konkursowej, 
 • uzasadnienie zastosowanej technologii, 
 • opracowanie koncepcji technicznej przedsięwzięcia

 

 ROZLICZENIE PROJEKTU

W ramach rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oferujemy kompleksową obsługę doradczą w zakresie rozliczania rzeczowo-finansowego projektu, w tym:

 • przygotowanie wniosków o płatność (zaliczkową; pośrednią, w możliwie najszybszych terminach umożliwiających wypłatę dofinansowania; końcową, umożliwiając wypłatę dofinansowania oraz rozliczenie końcowe projektu),
 • aktualizację harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz harmonogramów przekazywania dofinansowania,
 • aktualizację wniosku o dofinansowanie,
 • bieżąca kontrola zgodności realizowanego projektu,
 • konstruowanie treści korespondencji prowadzonej z Instytucją Pośredniczącą,
 • pomoc przy prowadzeniu procedury ofertowej związanej z wyłonieniem wykonawcy,
 • pomoc doradczą w zakresie promocji projektu zgodnie z wytycznymi UE.
 • konsultacje z zakresu realizacji projektu;
 • przygotowanie aneksów do umów o dofinansowanie.

 

AUDYT PROJEKTÓW

Nasza firma jest w stanie przeprowadzić audyt projektu, który był rozliczany własnymi siłami, bez udziału Naszej firmy.

Głównym celem audytu, jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.

Audyt obejmuje przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego budokumentowania, a także sprawozdawczości z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.

Audyty projektów unijnych prowadzone są pod kątem prawidłowego przebiegu realizacji projektów. W szczególności sprawdzeniu podlegają:

 • dokumentacja dotycząca projektu,
 • podjęcie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie,
 • rzeczywiste poniesienie deklarowanych wydatków,
 • kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym, zgodność kwot wynikających z wniosku o płatność z zapisami księgowymi,
 • wiarygodność sprawozdań z realizacji projektów przekazywanych przez beneficjenta, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu,
 • sposób monitorowania projektu, raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań,
 • stosowanie zasad dotyczących promocji i reklamy projektu,
 • sposób archiwizowania dokumentów.

Audyt przeprowadzamy zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami audytu oraz zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzających oraz wytycznymi Komisji Europejskiej.

Na podstawie przeprowadzonego audytu sporządzamy raport i opinię o prawidłowości realizacji projektu i jego finansowaniu.

Aktualności

Archiwum


logo prior
POMOC W PISANIU WNIOSKÓW
ISP Consulting
ul. Wojska Polskiego 24-26
75-712 Koszalin
tel. 518 975 511
tel. 94 717 36 48
e-mail: biuro@ostatnia-mila.pl